Staroverinskaya

Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 15 maj 2004
Gäller: den 15 maj 2029
Området: 220 km2

Licens

Licensområdet Staroverinskaya (avses av i Auriant Mining som Solcocon) ligger i Zabaikalsky-regionen. Regionen är guldproducerande, ur ett historiskt hänseende, med många guldfyndigheter av världsklass. Licensblocket ligger vid sammanflödet av de små floderna Srednyaya och Nizhnyaya Borzya, samt 35 km från det regionala centrumet Kalga och 640 km från Zabaikalsky-regionens huvudstad Chita. Området är välkänt för sina guld samt flermetalliska fyndigheter med gruvorna Bystrinskoye (Norilsk Nickel), Novoshirokinskoye, Taseevskoye, (Highland Gold) och Savkino (White Tiger).

Tektoniskt tillhör området Arguns mikrokontinent inom Mongol-Ochotskabältet. Zabaikalsky-regionen, där Staroverinskaya ligger, innefattar flera utpräglat rika guldmalmfyndigheter, såsom Baley, Taseevskoye, Bystrinskoye och Klyuchevskoye, vilka samtliga innehåller resurser överstigande 3 Moz.
Licensområdet Staroverinskaya består av sedimentlager från olika tidsåldrar (från prekambrium till lägre krita). Dessa sediment kännetecknas av olika litologi: karbonat, terrigena sediment (sandsten, siltsten och konglomerat), samt vulkaniska avlagringar (ryolit, tuff, trachyandesit och trachybasalt).
De kambriska och jura-terrigena karbonatsedimenten hör till de mest lovande fyndigheterna för lokaliseringen av guldbärande malm.
Intrusiva bergarter upptar en stor del av licensområdet. De representeras av en sen-permisk monzonitgranit, samt en mellan-sen juramonzonit-granodioritgranit (Sjachmatinsk). Där finns kvarts-dioriter, dioriter samt, monzodioriter som verkar innehålla mineralisering av guldbärande malm.
Områdets viktigaste tektoniska kännetecken är de nordväst-sydöstra förkastningszonerna (Bystrinskoye), samt de nordost-sydvästliga förkastningszonerna (Kutomaro-Kozlovskaya och Smirnovsko-Mikhaylovskaya). Dessa är stora (hundratals km långa) strukturer. De första förkastningszonerna åtföljs av andra och tredje ordningens zoner. De spelar en viktig roll för lokaliseringen av guldmineraliseringar samt flermetalliska mineraliseringar. Auriants prospektering har påvisat tre mycket lovande malmfyndigheter: Yavlinskoye, Bilbichan-Solkokonskoye och Kozlovskoye.
Samtliga guldmalmsfyndigheter och förekomster i området kan sorteras under fyra olika mineralogiska typer. Dessa beror på malmens sammansättning och deras lokalisering.
Den första typen är guld-skarnsfyndigheter. Zhelezny Kryazhfyndigheten hör till denna typ. Den förekommer i nordöstra delen utanför området. Mineraliseringen är förknippad med magnetithaltigt skarn.
Den andra typen är guld-arsenik. Denna typ finns i Kozlovskoye-fyndigheten, samt i ett antal andra närliggande förekomster. Malmkropparna består av beresit som är, mineraliserade med spridda sulfider. De primära malmmineralerna utgörs av arsenikkis, pyrit, blyglans samt guld.
Den tredje typen är flermetalliska guldmalmsfyndigheter. De finns i Smirnovskoe-fyndigheten som är , belägen i den allra östligaste delen utanför licensområdet. Denna typ av malm finns i kontakterna mellan dolomitisk kalksten och insprängd Jura-granit. Den södra delen av licensområdet har främst denna typ av fyndigheter.
Den fjärde mineraliserade typen är guld-kvarts-turmalin. Guldförekomster av denna typ är spridda och vanligt förekommande i licensområdet. De omfattar Podgornoyefyndigheten, en del av Bogomolovskoye-fyndigheten samt ett antal andra förekomster.
I ett antal stora guldfyndigheter till exempel i Bogomolovskoye-fyndigheten, har flera mineraliseringstyper identifierats.

Klassificering Tonnage g/t 000 oz kg
STAROVERINSKAYA (SOLCOCON)
BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 1 934 186 3,65 227 7 060
KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 1 059 000 8,14 277 8 615

Gruvdrift

Staroverenskaya licensområdet, som tillhör Auriant Mining innehåller två gruvor: Guldmalmsgruvan i Solcocon och en alluvial fyndighet. Dessa betecknas gemensamt som Solcocon.

Bolaget bröt malm från två gruvhål vid Bogomolovskoye- samt Kozlovkovskoye-fyndigheterna i Solcocon under 2013.

Malmanrikning

Solcocons höglakningsprocess liknar den i Tardan, förutom att gravitationsslaggrester inte används. (please refer to the description of Tardan processing for an overview of the heap leaching process)

Tardan
Staroverinskaya
Kara-Beldyr
Uzhunzhul