Kara-Beldyr

Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 12 mars 2007
Giltigt: den 20 februari 2027
Område: 32.9 km 2

Licens

Kara-Beldyr prospekterings- och gruvlicensområde är en 33 km2 belägenhet i Republiken Tyva, som ligger 166 km sydöst om Kyzyl, huvudstaden i Republiken Tyva och ca 110 km från Auriants producerande gruva Tardan. Auriant Mining ingått ett joint venture-avtal med Kanadas Centerra Gold om att utforska Kara-Beldyr. År 2014 avslutades prospekteringsprogram och en uppdaterad reservberäkning kommer att överlämnas till den Statliga Reservkommittén (GKZ) i december 2014 för ett godkännande (med förväntade godkännandet i Q1 2015). Den 29 oktober 2014 köpte Auriant Mining ut Centerras andel i Kara-Beldyr i utbyte mot en Net Smelter Royalty om 3,5%.

Auriant Mining avser att slutföra förstudier och påbörja byggandet av gruvanläggningar under 2026.

Kara-Beldyr ligger i östra delen av det orogena bältet Altai-Sayan samt det västra segmentet av det Mongol-Okhotska bältet. Fyndigheten är belägen i de höglänta delarna av Jenisejfloden på mellan 1 050 till 1 750 meters höjd över havet.
Licensområdet Kara-Beldyr

Kara-Beldyrs guldmalmfält identifierades 1988 genom geologisk kartering i skala 1:50.000. Strukturgeologin spelar huvudrollen för kontroll, distribution och lokalisering av mineraliseringarna. Guldmineraliseringen är förknippad med kvartsdioriter. Intensiv postmagmatisk aktivitet har lett till bildandet av mineraliserade skarn i tektoniskt försvagade zoner och diorit-beresiter med intrusiv och åderinsprängd mineralisering inom dioritmassivet.

Mineraliseringen är genetiskt hydrotermal och medeldjup. Två mineralogiska typer identifierades: guld-skarn och guld-beresit. De malmförande bergarterna utgörs av hydrotermalt omvandlade skarn i det förra fallet och metasomatiter (beresiter, beresitiserade bergarter) i kvartsdioriter i det senare fallet. Mineraliseringen gynnas i zoner med stora nordostligt löpande förkastningar och är bäst i områden där dessa förkastningar skär tektoniska sprickbildningar i nordvästlig riktning. Linjära stockverksliknande metasomatiska malmzoner bildas inom dessa knutar. Den största malmförande zonen är upp till 2,3 kilometer i längdriktningen och har en bredd av 100-400 meter. Gordejevskoje- och Ezenfyndigheterna har identifierats inom denna zon.

Gordejevskojefyndigheten består av guld-beresit. Sju guldmalmkroppar av 80–180 meters längd, 1–16 meters bredd och med guldhalter upp till 18 g/t har identifierats i Gordejevskojefyndigheten. Ytmalmen är oxiderad. Oxidationszonen är tydligt urskiljbar till ett djup av 40 meter och fragmentarisk till ett djup av 85 meter.

De primära malmerna utgörs av pyrit, kopparkis, zinkblände, blyglans, arsenikkis, enargit, arsenoferrit och ibland av falerts och vismutmineraler. Fritt guld observeras endast i kvartsgångar och ådringar i form av enskilda korn, ej överstigande 0,5 millimeter i storlek, samt i form av mikroskopiska utfällningar inuti och kring pyritkorn.

I Ezenfyndigheten förekommer guld-beresit och guld-skarnmineraliseringar tillsammans. Guldskarnsmineralisering utgörs av ett område av mineraliserat granat-skarn. Malmmineraliseringen kontrolleras av en lokal zon med intensiv tektonisk aktivitet och kataklastisk förändring. Den totala mängden metalliska mineraler uppgår till 10-15 %. I polerade utsnitt och tungmineralfraktioner förekommer solitt guld i storlek från några hundradels millimeter upp till 0,5 millimeter, i olika former i små sprickor i mineraler såsom limonit och malakit. De mest lovande objekten i Ezenområdet utgörs av beresit-guldmineraliserade kroppar. Guldhalterna i mineraliserade beresiter i den centrala delen av området kan uppgå till 34,3 g/t. Den rumsliga och genetiska kombinationen av de två mineraliseringstyperna, samt deras lokalisering inom en och samma malmkontrollerande struktur, gör det möjligt att värdera dem som ett enda guldprojekt. Två guld- och två guld-kopparmalmkroppar, upp till 100 meter långa, 7 meter breda och med guldhalter upp till 9,5 g/t har identifierats i Ezenfyndigheten.

Classification Tonnage g/t 000 oz kg
KARA-BELDYR /JORC/
Indicated 9,540,000 2,63 807 25,101
Inferred 480,000 3,55 55 1,711
Indicated + Inferred 10,020,000 2,68 862 26,811

Tardan
Staroverinskaya
Kara-Beldyr
Uzhunzhul