Om företaget
En central del i affarsiden ar aven att idka prospektering.

Bolaget har två gruvor i drift; Tardan i Republiken Tyva och Staroverinskaya i regionen Zabaikalsky. I Republiken Tyva äger bolaget Kara-Beldyr. Det är en framskriden prospekteringstillgång i processen för att erhålla  relevanta  gruvdrifts- och bearbetningstillstånd. Dessutom äger bolaget Uzhunzhul-licensen i Republiken Khakassia, som är en prospekteringstillgång i ett tidigt skede.

Auriant har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på den svenska Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen. Det finns 98 768 270 utgivna stamaktier som ägs av 3 457 Auriant-aktieägare per den 31 december 2021 var börsvärdet cirka 306,2 MSEK (motsvarande 33,9 MUSD).

År 2021 hade Auriant i genomsnitt 578 anställda, exklusive entreprenörer. År 2021 producerades 910,8 kg
(29 283 oz) guld.

Auriant har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på den svenska NASDAQ First North Premier Growth Market.

Antalet aktieägare var cirka 3 457 och bolaget hade 98 768 270 utgivna stamaktier per den 31 december 2021 och ett börsvärde var cirka 306,2 miljoner kronor (motsvarande 33,9 miljoner USD).

Historia

2004

EAuriant Mining grundades under 2004 genom att en grupp entreprenörer och svenska investerare grundade Aurant Mining 2004, genom att förvärvade egendomen Tardan i Republiken Tyva.

2005

År 2005 hälldes det första guldet i Tardan (från Kopto-fyndigheten).

Bolaget noterades, För för att skaffa finansiering och utveckla projektet, noterades Bolaget som Central Asia Gold (CAG) på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005.

2006

Under 2006 förvärvade Bolaget gruvrättigheter för Kopylovskoye, Artel Lena, Artel Tyva, Uzhunzhul och Kara-Beldyr och startade guldproduktion vid Tardan.

2008

Under 2008, för att utveckla den stora greenfield guldfyndigheten Kara-Beldyr i Republiken Tyva, ingick CAG en joint venture-avtal med Centerra Gold, en stor kanadensisk guldproducent. Enligt villkoren i avtalet skulle Centerra Gold tjäna in genom att fortsätta prospekteringsaktiviteterna. Genom investering i prospektering vid Kara-Bedir ökade Centerra Gold gradvis sin andel till 70%, som Bolaget sedan köpte ut under 2014 i utbyte mot framtida nettobetalningar av smältverkets royalty på eventuell mineralproduktion från Kara-Beldyr-fyndigheten.

2009

Samma år 2008 ledde en strategisk översyn av Bolagets utveckling till en sammanslagning med NMC (ett bolag som äger ett antal ryska guldgruvor och licenser), som slutfördes i mars 2009. Som en del av sammanslagningen delades Kopylovskoye-fyndigheten av till befintliga aktieägare som ett separat bolag Kopylovskoye AB, och CAG förvärvade flera ryska guldgruvbolag. En av ägarna till NMC, ett bolag knutet till den amerikanskfödde entreprenören Preston Haskell, som varit verksam som affärsman i Ryssland sedan början av 1990-talet, blev ägare till Central Asia Gold.

2010

Den 19 juli 2010 bytte Bolaget sin notering till Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen i Sverige, som ett steg mot att i slutändan söka en notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

2011

Under 2010 och 2011 resulterade rationaliseringen av Bolagets guldtillgångar i övergång från den alluviala brytningen till malm baserad brytning. Det ledde till försäljning av ett antal alluviallicenser i Irkutsk-regionen och Republiken Tyva. Bolaget behöll flera alluviala fyndigheter i Zabaikalsky-regionen eftersom de ingår i Staroverinskayas gruvrättigheter. Alluvial produktion är outsourcad till entreprenörer, där en av Bolagets dotterbolag erhåller royalty på guldproduktion.

2012

Under 2012 skede en omorganisation i Bolagets ledning och en ny strategi antogs. Med hänsyn till Bolagets bakgrund att bli en effektiv medelstor guldproducent fokuserar den nya strategin på de tre huvudområdena: 1) På kort sikt minska kostnaderna och öka produktionen vid befintliga gruvor till full kapacitet. 2) På medellång sikt, fortsatt prospektering av befintliga tillgångar för att utöka resursbasen, förlänga gruvans livslängd och få nya gruvor i produktion. 3) På medellång till lång sikt positionerar Auriant som ett konsolideringsverktyg för ryska guldtillgångar.

I samband med den nya strategin ändrades Bolagets namn till Auriant Mining AB, vilket återspeglar det latinska namnet på guld, "aurum", och dess Au-tecken i det periodiska systemet för kemiska grundämnen.

2013

I augusti 2012 togs Tardan lakningsanläggningen i drift, vilket resulterade i en ökning av guldproduktionen med 78% under 2013 jämfört med föregående år.

2017

Under 2017, efter fem år av guldproduktion via både gravitations- och lakningsåtervinningsmetoder, togs ett beslut att ombygga Tardan-anläggningen till en enda processflödesväg för Carbon-in-Leach (CIL) för att uppnå en ökning med 30% i Au-utvinning (som skulle överstiga 90%) samt att göra guldutvinningsprocessen mer miljövänlig. För att finansiera konstruktionen av CIL-anläggningen genomförde Auriant Mining en företrädesemission under tredje kvartalet 2017, vilket ökade Bolagets kapital med 142,4 MSEK (cirka 18 MUSD) genom en skuldavräkning och kontantinsats för nyemitterade aktier. Bolaget tillförde en kassalikvid på cirka 67,9 MSEK före transaktionskostnader.

2019

Under den tredje kvartalet 2019 slutfördes Tardan CIL-anläggningskonstruktionen och den nya anläggningen nådde snabbt sin beräknade genomströmning och återvinningsgrad.

I april 2019 godkändes resurserna i Kara-Beldyr-fyndigheten av den ryska Statskommittén för mineralreserver (GKZ). De GKZ-godkända Kara-Beldyr C1- och C2-resurserna uppgår till 842 000 ozs guld (26,2 ton) med en snitthalt på 3,38 g/t och 2 044 m ozs silver, (63,6 ton) med en snitthalt på 8,2 g/t.

2020

År 2020 uppgick den totala produktionen av malmbaserad (CIL vid Tardan) och alluvial (vid Staroverinskaya) guld till 965 kg (31 014 oz), och bolaget tillkännagav en produktionsprognos på 900–930 kg Au för 2021.

Våra värderingar
1
Personal
Respekt

Vi arbetar för att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö, utan diskriminering och trakasserier, i alla våra verksamheter. Vi agerar samt behandlar varandra med värdighet och respekt. Vi tror att våra anställda presterar bättre resultat, om de behandlas med respekt. Vi ger alla våra anställda samma möjligheter att utvecklas karriärsmässigt. Vi belönar och uppmuntrar samarbete, kreativitet samt förnyelse.

Säkerhet

Personalen är vår viktigaste tillgång. Det är personalen som bygger upp våra gruvor och bryter dess mineraler. Vår främsta prioritet är att skapa och upprätthålla en hälsosam samt säker arbetsmiljö för de anställda. Vi söker ständigt efter nya och innovativa metoder för att trygga våra anställdas säkerhet. Vi är stolta över att antalet olyckor och antalet skador i företaget är mycket lågt, om man jämför med sektorn i övrigt.

Miljö och samhälle
Ansvarsfull gruvproduktion

För oss är miljömedvetenheten en central fråga, eftersom vi är ett företag som är aktivt inom områden som inbegriper miljörisker. Större delen av vår verksamhet bedrivs på landområden som är känsliga för gruvproduktionens påverkan. Vi är medvetna om att vi bedriver vår verksamhet på platser där det bor människor. Vi försöker därför minimera verksamhetens negativa effekter på miljön. Det gör vi genom att använda en innovativ teknik, genom att fortlöpande optimera vårt utnyttjande av resurser samt genom att minska industriavfallet.

Socialt ansvar

Vi engagerar oss aktivt i de lokal samhällen där vi verkar. Det gör vi bland annat genom att stötta utbildning och infrastruktur, samt genom att i första hand erbjuda lokalbefolkningen arbets möjligheter i företaget.

Integritet och företagsstyrning
Integritet och företagsstyrning

Vi är, för att nå framgång, beroende av förtroende och stöd från samtliga intressenter. Bland dessa omfattas aktieägare, anställda, leverantörer, entreprenörer, stat samt lokala myndigheter. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga integritet och hållbarhet. Hos oss råder nolltolerans mot korruption. Vårt mål är att uppnå maximal transparens i våra kontakter med myndigheterna, och vi försvarar våra intressen i domstol om det blir nödvändigt. Vi är uppriktigt övertygade om att en god företagsstyrning är metoden, för att skapa värde för aktieägarna. Vår styrelse utgörs, av den anledningen, till större delen av personer som inte befinner sig i en ledande ställning, samt av oberoende chefer med stor erfarenhet av gruvdrift och hur det är att leda publika företag. Vi vill kunna leverera våra aktieägare ett maximalt värde. Därför har vi som vår framtida avsikt att ytterligare stärka företagets styrning.

Koncernstruktur

AUR AB:s koncernstruktur den 31 mars 2022 framgår av nedanstående tabell.

Company

Auriant Mining AB

Location

Stockholm, Sverige

Operations

Moderbolag, stöttar dotterbolagen med finansiering, investerarkontakter och strategiska beslut etc.

Ownership

Subsidiaries
Company

LLC Tardan Gold

Location

Kyzyl, Tyva-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare samt operatör av prospektering och produktion på licensområdet Tardan.

Ownership

100% ägt av AUR AB

Company

LLC GRE 324

Location

Chita, Zabaikalsky-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare för licensområdet Staroverinskaya.

Ownership

60% ägt av AUR AB
40% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Rudtechnology

Location

Kalga, Zabaikalskyregionen, Ryssland

Operations

Ägare till utrustningen som tidigare använts på lakningsanläggningen vid Solcocon (ur drift nu).

Ownership

51% ägt av AUR AB
49% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Uzhunzhul

Location

Abakan, Republic of Khakassia, Russia

Operations

License holder and operator of the exploration at the Uzhunzhul license area.

Ownership

1% ägt av AUR AB
99% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Auriant Management

Location

Moskva, Ryssland

Operations

Managementbolag för de ryska dotterbolagen.

Ownership

50% ägt av AUR AB
50% ägt av LLC Tardan Gold

Company

Awilia Enterprises Limited

Location

Limassol, Cypern

Operations

Ägare till det operativa företaget LLC Kara-Beldir.

Ownership

70% ägt av Auriant Cyprus Limited
30% ägt av AUR AB

Company

Auriant Cyprus Limited

Location

Limassol, Cypern

Operations

Delägare till Awilia Enterprises Limited (innehar 70 % i Awilia)

Ownership

100% ägt av AUR AB

Company

LLC Kara-Beldir

Location

Kyzyl, Tyva-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på licensområdet Kara-Beldir.

Ownership

100% ägt av Awilia Enterprises Limited