Uzhunzhul

Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 20 November 2008
Gäller: den 20 November 2031
Området: 134 km2

Licens

Licensområdets yta uppgår till 134 km2. Det är beläget i republiken Khakassia (som gränsar till republiken Tyva), 80 kilometer från republikens huvudstad Abakan, ett ekonomiskt utvecklat område med stora företag inom gruv- och metallindustrin. Tillstånd för prospektering och utvinning av guldmalm i Uzhunzhulområdets fyndigheter har erhållits med giltighet från den 20 november 2008 fram till den 20 november 2031.

Malmfältet Nemir-Chazygolskoye, som omfattar den östra delen av licensområdet, är beläget sydost om Uybatsky. Inom Yurkovsky, Vostochny och Paraspan har guldmalmsförekomster upptäckts. Dessutom finns inom licensområdet skiktade ådror med guld.

Malmfältet är ett kontaktområde till granitmassivet Basino-Uzhunzhul och sträcker sig över 20 km i nordöstlig riktning med en tjockhet som varierar mellan 4 och 10 km.

Licensområdet Uzhunzhul

Intrusivt berg utgör betydande delar av licensområdet och är indelade i fem typer, som alla bildar intrusiva massiv som sträcker sig i nordöstlig längdriktning samt små bestånd av syenit, granit, granodiorit, gabbro, gabbro-diorit och diorit-porfyr.

De nordöstra löpande förkastningarna tender mot samma riktning som de strukturer som påträffas i Uybatsky. Flera anomalier representeras av miloniter och kataklasiter, vilka associeras med vallar, förändringszoner, guld, bly-zink, koppar och molybdenmineraliseringar.

Nordvästligt och nordsydligt löpande förkastningar är mindre välutvecklade. I regel korsar de varandra och förskjuter förkastningszoner med andra längdriktningar.

Bland licensområdets förkastningszoner påträffas sylfidisk metasomatit, vilket utvecklas via kontakt med granitmassiv och kännetecknas av intensiv pyrit-mineralisering och silicificering. Oxidzonen har ett djup om 130–150 meter från ytan.

Beresitiska- och propylitiska zoner är allmänt representerade bland de intrusiva komplexen. De utvecklas längs nordostliga och östvästliga förkastningar. Bredden på dessa zoner varierar från tiotals centimeter till tiotals meter och kan uppgå till 3–4 kilometer i längd.

Den producerande Kuznetsovskoye-gruvan ligger flera kilometer sydost om gränsen till området Uzhunzhul.

Förkastningszonen i Igrgol styr den guldbärande malmstrukturen inom licensområdet. Den representerar ett antal förkastningar som löper i nordostlig och östvästlig riktning. Alla guldbärande malmkroppar uppstår inom detta område.

Inom licensområdet finns huvudsakligen två malmtyper: guld-kvarts och guld-kvarts-sulfider. Guld-kvarts-typer är lokaliserade inom intrusiva massiv. Guld-kvarts-sulfid-typer finns i kontaktytorna mellan intrusiva massiv.

Guld-kvarts-typer förekommer främst inom fyndigheterna Vostochny Flank och Yurkovsky.

Yurkovskyfyndigheten innehåller 12 guldförande zoner och återfinns i brant stupande tektoniska sprickbildningar, som löper i nordostlig respektive östvästlig riktning. Zonernas längd varierar från 400 till 2 500 meter, och de är upp till 350 meter djupa. Zonernas bredd varierar mellan 0,3 och 150 meter. De består av beresit och propylit med guld-kvartsådror.

Den huvudsakliga mineralsorten som påträffas i malmen är pyrit, med förekomster av arsenikkis, kopparkis, blyglans och nativt guld. Den maximala guldhalten i malmkropparna är 150 g/t, med snitthalter varierande mellan 3,0 och 35,3 g/t beroende på zon.

Vostochnyflankens förekomst inkorporerar mellan 4,2 och 47,0 meter breda malmkroppar som är upp till 520 meter långa. Guldhalten är upp till 4,8 g/t. Fyndigheten Paraspan har uppvisat en potential om 30 g/t.

Historiskt har alluvial utvinning inom licensområdet Uzhunzhul pågått sedan 1835, med cirka 1,9 ton guld utvunnet hittills.

De bästa förutsättningarna för framgångsrik prospektering inom Uzhunzhul finner man i de fyra områdena Yurkovsky, Vostochny Flank, Vostochny och Paraspan.

Tardan
Staroverinskaya
Kara-Beldyr
Uzhunzhul