Om företaget
En central del i affarsiden ar aven att idka prospektering.

Bolaget har två gruvor i drift, Tardan i Republiken Tyva och Staroverinskaya i Zabaikalsky regionen. I Republiken Tyva äger bolaget också en andra framskriden prospekteringstillgång - Kara-Beldyr, i processen för att erhålla relevanta gruvdrifts- och bearbetningstillstånden. Dessutom äger bolaget Uzhunzhul-licensen i Republiken Khakassia som är en prospekteringstillgång i ett tidigt skede.

Auriant har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på den svenska Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen. Det finns 98 768 270 utgivna stamaktier, ägda av 3 457 Auriant-aktieägare per den 31 december 2021 var börsvärdet cirka 306,2 MSEK (motsvarande 33,9 MUSD).

År 2021 hade Auriant i genomsnitt 578 anställda, exklusive entreprenörer. År 2021 producerades 910,8 kg
(29 283 oz) guld.

Auriant har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på den svenska NASDAQ First North Premier Growth Market.

Antalet aktieägare var cirka 3 457 och bolaget hade 98 768 270 utgivna stamaktier per den 31 december 2021 och ett börsvärde var cirka 306,2 miljoner kronor (motsvarande 33,9 miljoner USD).

Historia

2004

Auriant Mining grundades under 2004 genom att en grupp entreprenörer och svenska investerare förvärvade egendom Tardan i Republiken Tyva.

2005

År 2005 hälldes det första guldet i Tardan (från Kopto-fyndigheten).

För att skaffa finansiering och utveckla projektet noterades Bolaget som Central Asia Gold (CAG) på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005.

2006

Under 2006 förvärvade Bolaget gruvrättigheter för Kopylovskoye, Artel Lena, Artel Tyva, Uzhunzhul och Kara-Beldyr och startade guldproduktion vid Tardan.

2008

Under 2008, för att utveckla den stora greenfield guldfyndigheten Kara-Beldyr i Republiken Tyva, ingick CAG en joint venture-avtal med Centerra Gold, en stor kanadensisk guldproducent. Enligt villkoren i avtalet skulle Centerra Gold tjäna in genom att fortsätta prospekteringsaktiviteterna. Genom investering i prospektering vid Kara-Bedir ökade Centerra Gold gradvis sin andel till 70%, som Bolaget sedan köpte ut under 2014 i utbyte mot framtida nettobetalningar av smältverkets royalty på eventuell mineralproduktion från Kara-Beldyr-fyndigheten.

2009

Samma år 2008 ledde en strategisk översyn av Bolagets utveckling till en sammanslagning med NMC (ett bolag som äger ett antal ryska guldgruvor och licenser), som slutfördes i mars 2009. Som en del av sammanslagningen delades Kopylovskoye-fyndigheten av till befintliga aktieägare som ett separat bolag Kopylovskoye AB, och CAG förvärvade flera ryska guldgruvbolag. En av ägarna till NMC, ett bolag knutet till den amerikanskfödde entreprenören Preston Haskell, som varit verksam som affärsman i Ryssland sedan början av 1990-talet, blev ägare till Central Asia Gold.

2010

Den 19 juli 2010 bytte Bolaget sin notering till Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen i Sverige, som ett steg mot att i slutändan söka en notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

2011

Under 2010 och 2011 resulterade rationaliseringen av Bolagets guldtillgångar i övergång från den alluviala brytningen till malm baserad brytning. Det ledde till försäljning av ett antal alluviallicenser i Irkutsk-regionen och Republiken Tyva. Bolaget behöll flera alluviala fyndigheter i Zabaikalsky-regionen eftersom de ingår i Staroverinskayas gruvrättigheter. Alluvial produktion är outsourcad till entreprenörer, där en av Bolagets dotterbolag erhåller royalty på guldproduktion.

2012

Under 2012 skede en omorganisation i Bolagets ledning och en ny strategi antogs. Med hänsyn till Bolagets bakgrund att bli en effektiv medelstor guldproducent fokuserar den nya strategin på de tre huvudområdena: 1) På kort sikt minska kostnaderna och öka produktionen vid befintliga gruvor till full kapacitet. 2) På medellång sikt, fortsatt prospektering av befintliga tillgångar för att utöka resursbasen, förlänga gruvans livslängd och få nya gruvor i produktion. 3) På medellång till lång sikt positionerar Auriant som ett konsolideringsverktyg för ryska guldtillgångar.

I samband med den nya strategin ändrades Bolagets namn till Auriant Mining AB, vilket återspeglar det latinska namnet på guld, "aurum", och dess Au-tecken i det periodiska systemet för kemiska grundämnen.

2013

I augusti 2012 togs Tardan lakningsanläggningen i drift, vilket resulterade i en ökning av guldproduktionen med 78% under 2013 jämfört med föregående år.

2017

Under 2017, efter fem år av guldproduktion via både gravitations- och lakningsåtervinningsmetoder, togs ett beslut att ombygga Tardan-anläggningen till en enda processflödesväg för Carbon-in-Leach (CIL) för att uppnå en ökning med 30% i Au-utvinning (som skulle överstiga 90%) samt att göra guldutvinningsprocessen mer miljövänlig. För att finansiera konstruktionen av CIL-anläggningen genomförde Auriant Mining en företrädesemission under tredje kvartalet 2017, vilket ökade Bolagets kapital med 142,4 MSEK (cirka 18 MUSD) genom en skuldavräkning och kontantinsats för nyemitterade aktier. Bolaget tillförde en kassalikvid på cirka 67,9 MSEK före transaktionskostnader.

2019

I april 2019 godkändes resurserna i Kara-Beldyr-fyndigheten av den ryska Statskommittén för mineralreserver (GKZ). De GKZ-godkända Kara-Beldyr C1- och C2-resurserna uppgår till 842 000 ozs guld (26,2 ton) med en snitthalt på 3,38 g/t och 2 044 m ozs silver, (63,6 ton) med en snitthalt på 8,2 g/t.

Under den tredje kvartalet 2019 slutfördes Tardan CIL-anläggningskonstruktionen och den nya anläggningen nådde snabbt sin beräknade genomströmning och återvinningsgrad.

2020

År 2020 uppgick den totala produktionen av malmbaserad (CIL vid Tardan) och alluvial (vid Staroverinskaya) guld till 965 kg (31 014 oz), och bolaget tillkännagav en produktionsprognos på 900–930 kg Au för 2021.

Våra värderingar
1
Personal
Respekt

Vi arbetar för att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö utan diskriminering och trakasserier i alla våra verksamheter. Vi agerar och behandlar varandra med värdighet och respekt. Vi tror att anställda som behandlas med respekt uppnår en högre nivå av resultat i sin yrkesverksamhet. Alla våra anställda ges lika stora möjligheter att utveckla sig i karriären. Vi belönar och uppmuntrar samarbete, kreativitet och förnyelse.

Säkerhet

Personalen är vår viktigaste tillgång. Det är vår personal som bygger upp våra gruvor och sedan bryter mineraler i gruvorna, och vår främsta prioritet är att skapa och upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för de anställda. Vi söker ständigt efter nya och innovativa metoder för att trygga våra anställdas säkerhet. Vi är stolta över att antalet olyckor och skador är mycket lågt i företaget jämfört med sektorn i övrigt.

Miljö och samhälle
Ansvarsfull gruvproduktion

Miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag som är aktivt inom områden som inbegriper miljörisker. Större delen av företagets verksamhet bedrivs på landområden som är känsliga för gruvproduktionens påverkan. Vi är medvetna om att det bor människor där vi bedriver verksamhet och försöker därför minimera de negativa effekterna av verksamheten på miljön genom att fokusera på att använda innovativ teknik, fortlöpande optimera vårt utnyttjande av resurser samt att minska industriavfallet.

Socialt ansvar

Vi är aktivt engagerade i det lokala samhället där vi är verksamma, bland annat genom stöd till utbildning och infrastruktur samt genom att i första hand erbjuda lokalbefolkningen möjlighet till arbete i företaget.

Integritet och företagsstyrning
Integritet och företagsstyrning

För att nå framgång är vi beroende av förtroende och stöd från samtliga intressenter, såsom aktieägare, anställda, leverantörer, entreprenörer, stat och lokala myndigheter. Därför strävar vi efter högsta möjliga integritet och hållbarhet. Hos oss råder nolltolerans mot korruption. Vi söker uppnå maximal transparens i våra kontakter med myndigheterna, och försvarar våra intressen i domstol om detta blir nödvändigt. Vi är uppriktigt övertygade om att en god företagsstyrning skapar värde för aktieägarna. Av den anledningen består större delen av vår styrelse av personer som inte befinner sig i ledande ställning samt oberoende chefer som har stor erfarenhet av gruvdrift och av att leda ett publikt företag. I framtiden har vi för avsikt att ytterligare stärka vår företagsstyrning för att kunna leverera maximalt värde till våra aktieägare.

Koncernstruktur

AUR AB:s koncernstruktur den 31 mars 2022 framgår av nedanstående tabell.

Company

Auriant Mining AB

Location

Stockholm, Sverige

Operations

Moderbolag, stöttar dotterbolagen med finansiering, investerarkontakter och strategiska beslut etc.

Ownership

Subsidiaries
Company

LLC Tardan Gold

Location

Kyzyl, Tyva-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare samt operatör av prospektering och produktion på licensområdet Tardan.

Ownership

100% ägt av AUR AB

Company

LLC GRE 324

Location

Chita, Zabaikalsky-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare för licensområdet Staroverinskaya.

Ownership

60% ägt av AUR AB
40% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Rudtechnology

Location

Kalga, Zabaikalskyregionen, Ryssland

Operations

Ägare till utrustningen som tidigare använts på lakningsanläggningen vid Solcocon (ur drift nu).

Ownership

51% ägt av AUR AB
49% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Uzhunzhul

Location

Abakan, Republic of Khakassia, Russia

Operations

License holder and operator of the exploration at the Uzhunzhul license area.

Ownership

1% ägt av AUR AB
99% ägt av LLC Tardan Gold

Company

LLC Auriant Management

Location

Moskva, Ryssland

Operations

Managementbolag för de ryska dotterbolagen.

Ownership

50% ägt av AUR AB
50% ägt av LLC Tardan Gold

Company

Awilia Enterprises Limited

Location

Limassol, Cypern

Operations

Ägare till det operativa företaget LLC Kara-Beldir.

Ownership

70% ägt av Auriant Cyprus Limited
30% ägt av AUR AB

Company

Auriant Cyprus Limited

Location

Limassol, Cypern

Operations

Delägare till Awilia Enterprises Limited (innehar 70 % i Awilia)

Ownership

100% ägt av AUR AB

Company

LLC Kara-Beldir

Location

Kyzyl, Tyva-regionen, Ryssland

Operations

Licensinnehavare samt operatör av prospektering på licensområdet Kara-Beldir.

Ownership

100% ägt av Awilia Enterprises Limited