Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Bolagsordning

1 Firma

Bolagets firma är Auriant Mining AB (publ).


2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.


3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgörs lägst av 5 332 450 kronor och högst av 21 329 800 kronor.


5 Antalet Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 47 400 000 och högst 189 600 000.


6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter och högst fem styrelsesuppleanter.

Bolaget skall ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.


7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.


8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordningen.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut:
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9) Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning I röstetalet.


9 Räkenskapsår

Kalenderår är räkenskapsår.


10 Deltagande på bolagsstämman

För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.


11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Bolagsordning antagen vid ordinarie årsstämma den 3 augusti 2017.


X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält